Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Weiteres

Login für Redakteure

Dr. rer. nat. Robert Kolander

Kontakt

Robert Kolander

Raum H4 1.30
Von-Seckendorff-Platz 4
06120 Halle (Saale)

Telefon: 0345/55-26029
Telefax: 0345/55-27175

Robert Kolander

Robert Kolander

Hochschulstudium

10/1990-06/1995
Studium der Geographie, der Fachrichtung „die Umweltentwicklung im Quartär“ an der A. Mickiewicz Universität in Poznan, Polen
Thema der Diplomarbeit: „Hängedecken und ihr Einfluss auf Wasserlauf im Einzugsgebiet des Chwalimski Potok, (Ober Parseta, West Pommern)"

10/1995-06/20002
Wissenschaftlicher Assistent/Doktorstudium der Physischen Geographie an der A. Mickiewicz Universität in Poznan, Polen
Thema der Doktorarbeit: „Die Prozesse im Geoökosystem im Einzugsgebiet des Gardnosees (Insel Wollin, NW Polen)“

Berufspraxis

04/1995-09/1995
Ingenieur-technischer Mitarbeiter im Institut für Quartärsforschungen (heute: Institut für Paläogeographie und Geoökologie) der A. Mickiewicz Universität in Poznan

  • Geologische Bohrungen

10/1995-09/2002
Wissenschaftlicher Assistent/Doktorstudium im Institut für Quartärsforschungen (später Änderung des Institutsnamens zu Institut für Paläogeographie und Geoökologie) der A. Mickiewicz Universität in Poznan

  • Lehrunterricht
  • Organisation der Monitoring - Station  der Naturumwelt auf der Insel Wollin

10/2002-05/2008
Adjunkt im Institut für  Paläogeographie und Geoökologie der A. Mickiewicz Universität in Poznan, Polen

  • Lehrunterricht
  • Verwaltungs- und Wissenschaftsbetreuung der Monitoring – Station der Naturumwelt auf der Insel Wollin

06/2008
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Geowissenschaften

Arbeitsschwerpunkte

Geoökologie, Seeaerosolen im Wasserkreislauf, Umweltbeobachtung

Publikationen

Kolander, R., (1997): Współczesny system denudacyjny zlewni jeziora Gardno - założenia realizacji programu pomiarowego. Seminarium: Ochrona Środowiska Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego. Funkcje i Zadania - Plan Ochrony Parku. Grodno 16-17.10.97, Wyd. Arch. Państw. „Dokument”, Szczecin, s. 57-58.

Kolander, R., (1998): Znaczenie fizyko-chemicznych właściwości pokryw stokowych i obiegu wody w badaniach ewolucji stoków na obszarze młodoglacjalnym (mikrozlewnia Chwalimskiego Potoku, górna Parsęta, Pomorze Zachodnie). Bad. Fiz. n. Pol. Zach., s.63-84.

Kolander, R., (1998): Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997. [W:] Kostrzewski (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1999. PIOŚ, Warszawa, s.225-244.

Kostrzewski, A., Kolander, R., Szpikowski, J., (1999): Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. W: Landsberg-Uczciwek, M., Raport o stanie środowiska w województwie Zachodniopomorskim w latach 1997-1998. IOŚ, WIOŚ Szczecin, Biblioteka Monitoringu, Szczecin, s.177-190.

Kolander, R., (2000): System denudacji chemicznej w zlewni jeziora Gardno na wyspie Wolin [W:] Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r., streszczenia referatów, komunikatów i posterów, 180-181.

Kolander, R., (2000): Prawidłowości funkcjonowania systemu obiegu wody w zlewni jeziora Gardno na wyspie Wolin. Przekształcenie gleb w ekosystemach zagrożonych erozją. Międzynarodowa Konferencja Erozyjna, Szczecin, w dn. 30.08-1.09.2000, materiały konferencyjne, 50-53.

Kolander, R., (2000): Współczesny system denudacyjny zlewni jeziora Gardno - założenia. Przekształcenie gleb w ekosystemach zagrożonych erozją. Międzynarodowa Konferencja Erozyjna, Szczecin, w dn. 30.08-1.09.2000, materiały konferencyjne, s. 98.

Kolander, R., (2000): Present-day Denudation System of The Gardno Lake Catchment – Assumptions. Soil Transformation In Ecosystems Threatended by Erosion. Intermational Conference, Szczecin, 30.08-1.09.2000, Excursion Guide & Abstracts, s. 99.

Kolander, R. (2001): Wyksztalcenie pokryw stokowych w zlewni jeziora Gardno na wyspie Wolin. Fol. Univer. Agric. Stet., 217, Agricultura 87, Szczecin, 109-115.

Kolander, R. (2001): Dostawa materii rozpuszczonej do dna zbiorowiska leśnego Luzulo pilosae Fagetum w zlewni jeziora Gardno (Polska Północno-Zachodnia, wyspa Wolin). IV Krajowe Sympozjum: „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”. Poznań – Kórnik, 29.05. – 1.06.2001, streszczenia referatów, s.89-90.

Kostrzewski, A., Kolander, R., Szpikowski, J., (2001): Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2000. W: Raport o stanie środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2000. Insp. Ochr. Środ., Bibl. Monit. Środ., Szczecin, s. 135-148.

Kolander, R., (2002): Dostawa materii rozpuszczonej do dna zbiorowiska leśnego Luzulo pilosae Fagetum w zlewni jeziora Gardno (NW Polska, wyspa Wolin). W: Siwecki, R.: Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe. IV Krajowe Sympozjum, Poznań-Kórnik, 29.05.-1.06.2001, t. 2., 555-564.

Kostrzewski, A., Kolander, R., Szpikowski, J., (2002): Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2001. W: Raport o stanie środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2001. Insp. Ochr. Środ., Bibl. Monit. Środ., Szczecin, s. 151-166.

Kolander, R., (2003): Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Zakładu Geoekologii IBCiG UAM w Grodnie. Polskie terenowe stacje geograficzne. UJ IGiGP. Wyd. UJ, Kraków, s. 17-21.

Kolander, R. (2003): Delivery of dissolved matter to the floor of a Luzulo pilosae Fagetum forest community in the catchment of Lake Gardno (North-Western Poland, Wolin Island). In: Regional Geomorphology Conference Mexico 2003: Geomorphic hazards: Towards the prevention of disasters”. Mexico City. 27.10-2.11.2003, s. 144.

Kolander, R. (2004): Wpływ aerozoli morskich na skład chemiczny wód krążących w zlewni jeziora Gardno (Polska Północno-Zachodnia, wyspa Wolin). Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska przyrodniczego, Międzyzdroje 1-3 września 2004, 47-48.

Kolander, R., (2004): Monitoring procesów denudacyjnych w zlewni jeziora Gardno. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska przyrodniczego, Międzyzdroje 1-3 września 2004, s. 48-49.

Kostrzewski, A., Kolander, R., (2004): Geoekosystemy Wolińskiego Parku Narodowego – struktura wewnetrzna, funkcjonowanie. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska przyrodniczego, Międzyzdroje 1-3 września 2004, s. 115-116.

Kolander, R., (2004): Obieg wody w zbiorowisku leśnym Luzulo pilosae Fagetum – zlewnia jeziora Gardno, wyspa Wolin. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska przyrodniczego, Międzyzdroje 1-3 września 2004, s. 116-117.

Kostrzewski, A., Kolander, R., Tylkowski, J., (2004): Załozenia organizacji Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze (Woliński Park Narodowy). Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska przyrodniczego, Międzyzdroje 1-3 września 2004, s. 117-119.

Kolander, R., (2004): Monitoring charakteru i wielkości dostawy materii organicznej do zlewni jeziora Gardno. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska przyrodniczego, Międzyzdroje 1-3 września 2004, s. 120-121.

Kostrzewski, A., Kolander, R., Zwoliński Z., (2004): Geoekosystem zlewni Jeziora Turkusowego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska przyrodniczego, Międzyzdroje 1-3 września 2004, s. 127.

Kostrzewski, A., Kolander, R., Szpikowski, J., (2004): Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2003. W: Raport o stanie środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2002-2003. Insp. Ochr. Środ., Bibl. Monit. Środ., Szczecin, s. 280-288.

Kolander, R., (2005): Źródła dostawy i drogi przepływu materii nierozpuszczonej w bukowych siedliskach leśnych wyspy Wolin. W: Borówka, R., K. (red.), Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Szczecin, s.38-43.

Kostrzewski, A., Kolander, R.(red.), (2005): Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań, ss. 612.

Kolander, R., (2006): Wpływ ponadprzeciętnych warunków anemometrycznych na kształtowanie się składu chemicznego w systemie obiegu wody w zlewni jeziora Gardno na wyspie Wolin. W: Kostrzewski, A., Szpikowski, J. (red.), Funkcjonowanie geoekosystemow zlewni rzecznych. UAM, Inst. Paleogeogr. i Geoekol., Zakł. Geoekol., Stacja Geoekol. w Storkowie, Poznań-Storkowo, s. 111-113.

Kostrzewski, A., Kolander, R., Szpikowski, J., (2007): Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2004-2005. W: Raport o stanie środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2004-2005. Insp. Ochr. Środ., Bibl. Monit. Środ., Szczecin, s. 243-262.

Kolander R, (2007): Wpływ ponadprzeciętnych warunków anemometrycznych na kształtowanie się składu chemicznego opadu podkoronowego w zlewni jeziora Gardno na wyspie Wolin. [W:] Funkcjonowanie geoekosystemow zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym, Kostrzewski A., Szpikowski, J. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 309-315.

Kolander R., Tylkowski J., (2007): Sezonowa zmienność mineralizacji wód krążących w zlewni jeziora Gardno na wyspie Wolin jako podstawa wydzielenia sezonów hydrochemicznych. [W:] Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program ZMŚP a zadania ochrony obszarów Natura 2000, Kostrzewski A., Andrzejewska A., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 331-338.

Kolander R., (2007): Zmienność składu chemicznego w systemie obiegu wody w zlewni jeziora Gardno na wyspie Wolin w okresie 1997-2005. [W:] Monitoring Środowiska Przyrodniczego 8, Jóźwiak M., Kowalkowski A. (red.), Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce: 57-63.

Kolander, R., Tylkowski, J. (2008): Hydrochemical Seasons in the Lake Gardno Catchment on Wolin Island (North-Western Poland). – Limnological review 8, 1-2: 27-34.

Kostrzewski, A., Kolander, R., Szpikowski, J. (2008): Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. In: Landsberg-Uczciwek, M. (Ed.): Raport o stanie środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2006-2007. IOŚ. – WIOŚ Szczecin, Biblioteka Monitoringu. Szczecin. 5: 198-222.

Tylkowski J., Kolander R., Kostrzewski A. (2008): Transformacja opadów atmosferycznych w zewni jeziora Gardno na wyspie Wolin. [W:] Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny, uwarunkowania i skutki, Rotnicki K., Jasiewicz J., Woszczyk M. (red.). Wydawnictwo Tekst, Poznań-Bydgoszcz: 139-143.

Kolander R., Kostrzewski A., Tylkowski J. (2008): Seasonal variations in the chemical composition of waters circulating in the Lake Gardno catchment on Wolin Island. Quaestiones Geographicae 27A/2, Adam Mickiewicz University Press, Poznań: 21–27.

Tylkowski J., Kolander R., Kostrzewski, A., (2009): Sezonowa zmienność dostawy biogenów do zlewni Jeziora Gardno, wyspa Wolin. [W:] Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, (red., W. Bochenek, M. Kijowska). Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 258-267.

Kolander R., (2010): Delivery of dissolved matter to the floor of a  Luzulo Pilosae Fagetum forest community - seasonal variations in the  chemical composition of waters circulating in the lake Gardno catchment  on Wolin Island, Poland. In: Implementation of Landscape Ecological  Knowledge in Practice. 1st IALE - Europe Thematic Symposium. Adam  Mickiewicz University Press, Poznań: 233-237.

Kolander R., (2010): Die Variabilität des Wasser- und Stoffkreislaufes im Einzugsgebiet des Gardno-Sees (Insel Wollin, Nordwestpolen) in den Jahren 1996 bis 2005. Hercynia N. F., 43 (2): 189-201.

Kolander R., (2013): Zastosowanie skaningu laserowego w pomiarach  ilościowych abrazji na klifowym odcinku wyspy Wolin. [W:] Geoekosystem  Wybrzeży Morskich 2. Uwarunkowania i funkcjonowanie geoekosystemów  wybrzeży morskich, (red. A. Kostrzewski, Z. Zwoliński, M. Winowski).  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Stacja Monitoring Środowiska  Przyrodniczego w Białej Górze, Poznań-Biała Góra: 53-58, ISBN  978-83-932529-1-6

Kolander, R., Morche, D., Bimböse, M., (2013):  Quantification of moraine cliff coast erosion on Wolin Island (Baltic  Sea, northwest Poland). Baltica, 26 (1), Vilnius: 33-40, ISSN 0067-3064

Тылковский,  Я.,  Коландер, Р., (2014): Об экстремальных значениях  гидрометеорологических величин в прибрежных районах (на примере южного  побережья балтийского моря). "Метеорология и гидрология", 9, ФГБУ  "Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета",  Москва, c. 65-73.

Tylkowski, J., Kolander, R., (2014): Potential  hydrometeorological threshold values of the coastal hazard—an example  from the Polish Southern Baltic coast. Russian Meteorology and  Hydrology, 39, Issue 9: 614-619, DOI: 10.3103/S1068373914090064, ISSN  1068-3739
[Original Russian Text © J. Tylkowski, R. Kolander, 2014,  published in Meteorologiya i Gidrologiya, 2014, No. 9, pp. 65–73]

Zum Seitenanfang